Održana 15. sjednica Županijske skupštine

ruj 11

Održana je 15. po redu sjednica Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije na kojoj su članovi raspravljali o 17 točaka dnevnog reda. Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Željko Pintar, a na samom početku članovi su glasali o prijedlogu za dopunu dnevnog reda. Prijedlog o donošenju  Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja na k.č.br.2687/1 k.o. Orehovec u korist Općine Sveti Petar Orehovec je prihvaćen kao dopuna, a zatim je prisegu položio novi član Skupštine Franjo Poljak, koji je nastavio s obnašanjem dužnosti na temelju prestanka mirovanja mandata umjesto članice Martine Leljak koja je tražila razrješenje iz osobnih razloga.
Kao druga točka dnevnog reda članovima Skupštine prezentirana je Informacija Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna Koprivničko-križevačke županije za 2018. godinu, koju je  članovima pojasnio župan Darko Koren.
Članovi Skupštine podržali su Odluku o raspodjeli rezultata Koprivničko-križevačke županije utvrđenog na 31. prosinca 2018. godine, kao i polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Koprivničko-križevačke županije za prvo polugodište 2019. godine.
Nakon toga članovima Skupštine je podneseno polugodišnje Izvješće o radu župana Koprivničko-križevačke županije u kojem su istaknute sve aktivnosti koje je provodio tijekom prvog polugodišta te aktivnosti koja su provodila tijela županijske uprave i županijske ustanove.
Na razmatranje članovima Skupštine zatim su dana izvješća o poslovanju trgovačkih društava Piškornice d.o.o. i PZC Varaždin za 2018. godinu, koja su u suvlasništvu Koprivničko-križevačke županije što su članovi nakon rasprave i usvojili.
Članovi su zatim podržali i Odluku o davanju suglasnosti za zaduženje Općoj bolnici „dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za sufinanciranje projekta energetske obnove koju je obrazložio pročelnik Upravnog odjela za financije, proračun i javu nabavu Darko Masnec.
Prema dnevnom redu, članovi su usvojili i Odluku o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor ljekarničke zdravstvene ustanove koje se daju u zakup, te donijeli Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Koprivnici i Rješenje o izmjeni Rješenja o izboru predsjednika i članova /članica Savjeta za sigurnost prometa na cestama Koprivničko-križevačke županije. Kao posljednje dvije točke članovi su donijeli Zaključak o davanju suglasnosti liječnici Gordani Arambašić za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske medicine u gradu Koprivnici te Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Osnovne škole Molve o uknjižbi prava vlasništva na nekretninama.