Prijava interesa za rušenje opasnih ograda

srp 25

Grad Đurđevac pokrenuo je Mjeru uklanjanja opasnih starih ograda, te dao mogućnost svim vlasnicima koji žele ukloniti stare opasne ograde sagrađene od betona, cigla i drugih teških materijala da prijave svoj interes kako bi se postigla bolja cijena nabave panel ograde.
Vlasnici ne moraju odmah po podnošenju zahtjeva u realizaciju radova već je rok za izvedbu radova do kraja godine. Cilj ove mjere je da se ograde koje graniče s javnim površinama, a predstavljaju opasnost za prolaznike uklone. Grad će ih ukloniti o svom trošku, te će snositi trošak postavljanja panel ograde u iznosu od 110,00 kn po dužnom metru.
Nakon podnošenja zahtjeva Odbor za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo donijet će odluku o uklanjanju i odobrenju sredstava.
Uvjet za odobrenje sredstava za postavu ograde je da vlasnik izgradi temelj za ogradu visine 20 cm, da ograda bude postavljena regulacionom linijom, a ukoliko želi vlasnik može postaviti i drugačiju vrstu ograde.