Županijska skupština donijela Proračun za 2016. godinu

stu 28

Na 18. sjednici Županijske skupštine Koprivničko – križevačke županije održanoj u četvrtak, 26. studenog članovi Skupštine raspravljali su o 23 točke dnevnog reda.

Na samom početku odlučivalo se o Izmjenama i dopunama Proračuna Koprivničko – križevačke županije za 2015. godinu kojeg je obrazložio župan Darko Koren.

Najznačajnija odluka bila je donošenje Proračuna za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu, a ukupni konsolidirani proračun za iduću godinu planiran je u iznosu od 221,8 milijuna kuna. Planirani proračun za 2016. godinu znatno je veći od proračuna za 2015. godinu zato što je metodološki za razdoblje od 2016. – 2018. godine trebalo uključiti kompletne financijske planove proračunskih korisnika, pa su u županijski proračun uključene županijske ustanove u zdravstvu što je ukupno povećanje od oko 70 milijuna kuna obrazložio je župan Koren.

Klub članova SDP-HNS-HSU-HSLS uputio je šest amandmana na prijedlog proračuna i projekcije za naredne godine, ali nakon očitovanja o predloženim amandmanima koje je dao zamjenik župana Ivan Pal, većina članova Skupštine nije ih podržala.

prihvaćen je prijedlog Pravilnika o financiranju programa i projekta udruga koje su od interesa za Županiju uz male izmjene koje je predložio član Skupštine Pintar Željko pohvalivši „kvalitetno osmišljen i napravljen Pravilnik“.

Jednoglasno su podržani i Antikorupcijski programi za trgovačka društva koja su u vlasništvu/suvlasništvu Koprivničko – križevačke županije i ustanove kojima je Županija osnivač, a za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Prihvaćanjem Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prihvaćanju projekta javno – privatnog partnerstva Koprivničko – križevačke (Službeni glasnik br. 15/14) kojom je bilo obuhvaćeno 7 projekata, a na zahtjev Općine Kloštar Podravski briše se investicija u Kloštru Podravskom i dodaju dvije nove investicije: Osnovna škola Koprivnički Ivanec i Osnovna škola Grigor Vitez Sveti Ivan Žabno.

Zaključkom Županijske skupštine odlučeno je kako će se dati prijedlog dopune Mreže hitne medicine zbog višestrukog porasta broja hitnih intervencija u 2014. godini i prvih osam mjeseci u 2015. godini na području Grada Križevaca i okolice i Grada Đurđevca i okolice što ukazuje na potrebu za timovima T2.