Obavijest vinogradarima!

tra 15

Vinova loza se na većini lokacija nalazi u razvojnom stadiju vunastog pupa i pojave prvog listića. Obzirom da su od trenutka otvaranja pupova i pojave prvih listića za vrijeme kišnih dana i vlaženja listića vinove loze moguće infekcije uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola) podsjećamo vinogradare da na vrijeme izvrše preventivnu zaštitu. Vrlo je važno da preventivna zaštita bude obavljena dan ili dva prije kiše.

Moguće je koristiti pripravke na osnovi bakra (Nordox 75 WG, Cuprablau Z) ili preventivne organske fungicide na osnovi propineba (Antracol 70 WG), mankozeba (Dithane M-45, Pinozeb, Mankozeb, Star 80 WP, Cadillac, Dithane DG Neotec, Penncozeb 75 WG), metirama (Polyram DF), folpeta (Folpan 80 WDG, Futura 50 WP) ili ditianona (Delan 700 WDG).

Navedenim se pripravcima može dodati pripravak na bazi sumpora ( Chromosul 80, Thiovit Jet, Kumulus DF, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80, Brimflo) za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator), osobito na kalničkom području gdje pepelnica predstavlja velik problem.

Sumpor će negativno djelovati i na populaciju lozinih grinja, no za njegovo dobro djelovanje potrebna je temperatura zraka viša od 15°C.

Porastom temperature započeo je i intenzivan porast korova u vinogradima. Za njihovo se suzbijanje najčešće koriste totalni sistemični herbicidi na osnovi glifosata. Za suzbijanje korova glifosatu se može dodati i zemljišni herbicid Chikara 25 WG ili Pledge 50 WP koji će djelovati na sjemenske korove prilikom nicanja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi priloženoj uz sredstvo, redovito vodite evidenciju o prskanju, a s otpadnom ambalažom sredstava za zaštitu bilja gospodarite u skaldu sa zakonom!

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: Zeljkica.Ostrkapa.Medjurecan@savjetodavna.hr